Regulamin sklepu

Zamówienia, płatności, gwarancja

Regulamin

Regulamin sprzedaży konsumenckiej towarów w sklepie internetowym laowa.com.pl

Zasady ogólne

§ 1

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie sprzedaży i dostawy towarów na odległość, tj. bez równoczesnej obecności stron umowy, a także wnoszenia i rozpatrywania reklamacji Kupujących oraz zwrotu towarów, prowadzonej w sklepie laowa.com.pl (dalej zwanym „Sklepem” lub „Sprzedającym”), w sieci Internet pod adresem laowa.com.pl.
 2. Sprzedającym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Fdirect Sp. z.o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź, REGON: 473304713, NIP: 9471916045, BDO 000010258, telefon: 42 252 99 95, fax: 42 252 99 96 adres poczty elektronicznej: kontakt@laowa.com.pl.
 3. Kupującym w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest wyłącznie konsument w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego.

§ 2

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży towarów wyłącznie w Sklepie prowadzonym w sieci Internet pod adresem laowa.com.pl. Sprzedający może prowadzić sprzedaż towarów w inny sposób, także poprzez inne sklepy lub internetowe platformy sprzedażowe. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do sprzedaży towarów przez Sprzedającego poza Sklepem prowadzonym poza adresem laowa.com.pl.
 2. Sprzedający podaje cenę towaru w złotych oraz w wartościach brutto (z wliczonym podatkiem VAT).
 3. Podana cena towaru nie obejmuje kosztu dostawy towaru do Kupującego, które są kalkulowane na podstawie poniesionych kosztów dostarczenia towarów do Kupującego. Informacje o kosztach przesyłki podane są każdorazowo przy opisie towaru.
 4. Sprzedający ma obowiązek dostarczać towar wolny od wad.

§ 3

 1. Użytkownikiem Sklepu może być każda osoba fizyczna będąca konsumentem, po przeprowadzeniu prawidłowej rejestracji w systemie Sklepu.
 2. Rejestracja w systemie Sklepu następuje poprzez podanie przez Kupującego adresu poczty elektronicznej.
 3. W związku z realizacją zamówień, w szczególności udokumentowania sprzedaży oraz dostawy towarów, Sprzedający może przetwarzać następujące dane podane przez Kupującego:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres zamieszkania,
  3. adres poczty elektronicznej,
  4. adres dostawy,
  5. numer telefoniczny.
 4. Sprzedający może przetwarzać dane osobowe podane przez Kupującego wyłącznie w celu prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z zawartych umów, w tym umowy sprzedaży, a w szczególności:
  1. udokumentowania sprzedaży w sposób przewidziany przepisami prawa,
  2. dostawy towarów w sposób i na adres wskazany przez Kupującego,
  3. obsługi zwrotów oraz reklamacji.
 5. Sprzedający przetwarza podane przez Kupującego dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Kupującego, a także w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych, a także ich poprawiania oraz zwrócenia się z żądaniem ich usunięcia.
 6. Sprzedający może udostępnić, za zgodą Kupującego, adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego następnym odbiorcom danych:
  1. Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, kod poczt. 60-166, operatora serwisu internetowego Ceneo, w celu umożliwienia świadczenia usług w ramach serwisu Ceneo,
  2. Opineo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zelwerowicza 20, 53-676 Wrocław, w celu umożliwienia świadczenia usług w ramach serwisu Opineo.
 7. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest całkowicie dobrowolne, jednak jest wymagane dla prawidłowego wykonania zawartej umowy.
 8. Kupujący może zwrócić się do Sprzedającego z wnioskiem o usunięcie jego konta użytkownika Sklepu. W takim przypadku Sprzedający usuwa dane związane z aktywnością Kupującego w Sklepie. Sprzedający może przetwarzać dane związane z zawartymi umowami sprzedaży, w szczególności w okresie niezbędnym do rozpatrywania reklamacji i innych roszczeń Kupujących.
 9. Szczegółowe zasady oraz informacje dot.  ochrony danych osobowych zostały określone w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej: https://laowa.com.pl/polityka-prywatnosci/

Składanie i realizacja zamówień, płatności

§ 4

 1. Informacje podane w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc. Żadna z informacji podanych w Sklepie przez Sprzedającego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 2. Wyrażone przez Sprzedającego zaproszenie do zawarcia umowy określa w szczególności:
  1. rodzaj towaru, jego producenta,
  2. krótki opis towaru,
  3. cenę towaru,
  4. przewidywany czas realizacji zamówienia,
 3. Kupujący może złożyć Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru w jeden z następujących sposobów:
  1. poprzez wybór towaru przy użyciu stosownej funkcjonalności Sklepu (dodając do „koszyka” i zatwierdzając zamówione towary w koszyku),
  2. za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej kontakt@laowa.com.pl
  3. telefonicznie, pod numerem telefonu 42 252 99 95,
 4. Składając ofertę Kupujący podaje dane i informacje niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia, w szczególności dane wskazane w par.  3 ust. 3.

§ 5

 1. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu oferty potwierdza Kupującemu jej przyjęcie, za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Kupującego.
 2. Sprzedający może, niezwłocznie po otrzymaniu oferty od Kupującego, odmówić przyjęcia oferty, jeśli jej realizacja będzie niemożliwa.
 3. Po przyjęciu oferty przez Sprzedającego Kupujący może dokonać płatności ceny za towar oraz przesyłkę w jeden z wybranych przez siebie sposobów:
  1. przelewem bankowym, bezpośrednio na rachunek Sprzedającego,
  2. gotówką za pobraniem, przy odbiorze towaru, przy wyborze dostawy poprzez Pocztę Polską lub kuriera,
  3. gotówką lub kartą płatniczą przy osobistym odbiorze towaru w siedzibie Sprzedającego
  4. poprzez system płatności PayU, którego usługodawcą jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, kod poczt. 60-166.
  5. poprzez system PayPal, którego usługodawcą jest PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.
 4. Dostawa towarów następuje w jeden z następujących, wybranych przez Kupującego sposobów:
  1. przesyłką pocztową wysłaną Pocztą,
  2. przesyłką kurierską,
  3. za pośrednictwem usługi Paczkomaty InPost,
  4. osobiście, w Sklepie, po uzgodnieniu ze Sprzedającym.
 5. Szczegółowa opłata za dostawę towarów podana jest przy każdej ofercie sprzedaży, a jej wysokość zależna jest w szczególności od wybranego sposobu dostawy oraz rodzaju, gabarytów i ciężaru towaru. Zamówienia o wartości przekraczającej 300 złotych realizowane są na koszt Sprzedającego.

§ 6

 1. Sprzedający realizuje zamówienie w terminie określonym przy każdym z rodzaju towarów, na który składają się czas realizacji i czas dostawy:
  1. „w magazynie”, „ostatnie sztuki” – towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego, realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia przez Kupującego,
  2. przy czym dostawa towaru następuje w terminie będącym sumą czasu realizacji i czasu dostawy.
 2. Jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność zamówionego towaru, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Kupującego, wskazując równocześnie na prawo do:
  1. odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca całą zapłaconą przez Kupującego cenę oraz poniesioną opłatę za dostawę. Sprzedający zwolniony jest z obowiązku wykonania zamówienia w całości,
  2. odstąpienia przez Kupującego od zamówienia w części. W przypadku wyboru tej możliwości przez Kupującego, Sprzedający niezwłocznie zwraca odpowiednią część zapłaconej przez Kupującego ceny. Sprzedający wykonuje zamówienie w pozostałej części,
 3. Niezależnie od postanowień ust. 2, jeśli realizacja zamówienia będzie niemożliwa ze względu na choćby przejściową niedostępność towaru, Sprzedający może, za zgodą Kupującego, dostarczyć inny towar o tym samym przeznaczeniu i tej samej jakości oraz cenie. Kupujący ma prawo zwrócić dostarczony w ten sposób towar na koszt Sprzedającego, z zachowaniem 14-dniowego terminu.

Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu wad towarów

§ 7

  1. Sprzedający ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeśli towar (rzecz) jest niezgodny z umową, a w szczególności:
   1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
   2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
   3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
   4. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
  2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od daty wydania towaru Kupującemu.
  3. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 1 roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
  4. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej, niż przed upływem 2-letniego okresu wskazanego w ust. 2 powyżej.

Niezgodność towaru z umową zobowiązującą do przeniesienia własności towaru na konsumenta

§ 8

 1. W razie braku zgodności towaru z umową Kupujący, będący konsumentem, może żądać jego naprawy lub wymiany.
 2. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Kupujący żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Kupujący żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 3. Kupujący będący konsumentem może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową,
  2. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie,
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w par. 8 ust. 1 i 2
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeśli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
 5. W razie odstąpienia od umowy Kupujący niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Kupującemu cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 6. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub naprawy albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Prawo odstąpienia od umowy

§ 9

Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności Kupujący może żądać:

  1. zwrotu kosztów zawarcia umowy,
  2. zwrotu kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy,
  3. zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów,

przy czym skorzystanie z powyższych możliwości nie uchybia uprawnieniu do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

§ 10

 1. Kupujący może w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru do Kupującego odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Kupujący odstępuje od zawartej umowy sprzedaży składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób, a w szczególności:
  1. na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,
  2. drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy
  3. przez złożenie oświadczenia poprzez stronę internetową przedsiębiorcy.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę w sposób określony w par. 5 ust. 1 regulaminu, oferta przestaje wiązać.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Zważywszy, że Sprzedający poinformował Kupującego o prawie do odstąpienia od zawartej umowie, a także sposobie i terminach odstąpienia, Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

§ 11

Sprzedający informuje Kupującego, że określone w par. 10 regulaminu prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

Gwarancja

§ 12

 1. Warunki gwarancji, której udziela producent, importer lub inny gwarant nie będący Sprzedającym, określa gwarant w dokumencie gwarancyjnym.
 2. Sprzedający informuje Kupującego o warunkach gwarancji udzielonej przez gwaranta przy opisie towaru. Sprzedający wskazuje w szczególności okres gwarancji, zakres gwarancji, obowiązki gwaranta oraz inne postanowienia gwarancyjne.
 3. Sprzedający wydaje Kupującemu dokument gwarancyjny otrzymany od gwaranta wraz z towarem.
 4. Sprzedający może, niezależnie od udzielenia gwarancji przez gwaranta w sposób określony w ust. 1-3, udzielić Kupującemu własnej nieodpłatnej gwarancji. Do gwarancji udzielonej przez Sprzedającego postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Reklamacje

§ 13

 1. Każdy użytkownik Sklepu może wnieść do Sprzedającego reklamację związaną z nieprawidłowością w funkcjonowaniu Sklepu lub zawartą umową, a w szczególności:
  1. dotyczącą towaru, co do którego strony zawarły umowę sprzedaży,
  2. obsługą klienta i sposobem dostarczenia towaru,
  3. nieprawidłowością w funkcjonalnościach Sklepu,
  4. opisem produktów.
 2. Reklamacja może być wniesiona:
  1. pisemnie, na adres Sprzedającego,
  2. za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej sklep@laowa.com.pl,
  3. telefonicznie, pod numerem telefonu 42-2529995,
  4. za pomocą faksu, przesyłając zamówienie na numer 42-2529996.
 3. Sprzedający rozpatruje reklamację i informuje użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej wniesienia.
 4. Kupujący może odwołać się od niekorzystnego rozpatrzenia reklamacji:
  1. poprzez ponowne wniesienie reklamacji do Sprzedającego,
  2. w sposób określony w par. 18.

Pozostałe oświadczenia Sprzedającego

§ 14

Sprzedający oświadcza, że:

 1. Nie poddał się kodeksowi dobrych praktyk określonych w art. 2 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,
 2. Kupujący nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek zakupów w Sklepie.

Warunki techniczne świadczenia usług

§ 15

 1. Sprzedający określa następujące warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną:
  1. Kupujący powinien posługiwać się urządzeniem pozwalającym na korzystanie z sieci Internet, w szczególności komputerem klasy PC lub podobnym,
  2. korzystanie z usług wymaga wyposażenia urządzenia w przeglądarkę internetową w wersji Firefox, MS Edge, Opera, Chrome,
  3. przeglądarka powinna umożliwiać akceptację plików typu cookie oraz mieć włączony interpretator JavaScript.
 2. Sprzedający oświadcza, iż w ramach systemu Sklepu wykorzystuje pliki typu cookie aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze sklepu internetowego przez Klienta, w szczególności w celu utrzymania sesji zalogowanego usługobiorcy oraz dostosowania sposobu wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb usługobiorców.
 3. Sprzedający oświadcza, że w ramach systemu Sklepu przetwarza następujące dane eksploatacyjne użytkowników serwisu internetowego w ramach którego prowadzony jest Sklep:
  1. adres IP,
  2. wersja przeglądarki,
  3. rodzaj przeglądarki,
  4. host,
  5. system operacyjny.

§ 16

 1. Wszelkie spory wynikające z zawartej umowy sprzedaży podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne, których właściwość określają przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Kupujący może, niezależnie od postanowień ust. 1, zwrócić się do Sprzedającego z wnioskiem o polubowne załatwienie dowolnego sporu dotyczącego zawartej umowy lub w innych sprawach dotyczących niniejszego Regulaminu.

§ 17

 1. Sprzedający może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym regulaminie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w sklepie i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty poinformowania Kupujących.
 2. Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:
  1. zmianę przepisów prawa,
  2. rozszerzenie funkcjonalności Sklepu, w szczególności rozpoczęcie świadczenia nowych usług przez Sprzedającego,
  3. zmianę sposobu świadczenia usług polegających na udostępnianiu Kupującym informacji
 3. O zmianie regulaminu Sprzedający informuje Kupujących poprzez informację na stronie internetowej Sklepu oraz poprzez indywidualne informacje skierowane na adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu informacji o zmianie regulaminu Kupujący ma prawo wypowiedzenia zawartej umowy w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania informacji.

§ 18

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się następujące przepisy:

 1. kodeksu cywilny, w szczególności w części dotyczącej sprzedaży,
 2. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.).

§ 19

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 i ma zastosowanie do umów sprzedaży zawartych począwszy od tego dnia.
 2. W odniesieniu do umów sprzedaży zawartych przed tą datą regulamin ma zastosowanie odpowiednie, to jest z uwzględnieniem różnic wynikających z przepisów:
  1. ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225),
  2. ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.).
 3. Każdy użytkownik Sklepu, który założył konto w Sklepie przed dniem 01.01.2023, może złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy o prowadzenie konta w terminie 30 dni od wprowadzenia regulaminu.

§ 20

Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za sprzęt, który nie został u niego zakupiony oraz nie testuje sprzętów należących do Klientów.

Załącznik nr 1 do regulaminu sprzedaży konsumenckiej towarów w sklepie internetowym laowa.com.pl

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, a w przypadku umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki – w terminie 30 dni.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedającego, Fdirect Sp. z.o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź, telefon: 42 252 99 95, adres poczty elektronicznej: kontakt@laowa.com.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

Koszyk
Twój koszyk jest pusty.

Wygląda na to, że jeszcze nie dokonałeś/aś wyboru.