Polityka Prywatności

Celem niniejszej informacji o polityce ochrony prywatności jest wyjaśnienie, w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy Pana/Pani dane osobowe. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.

1. Który podmiot prawny będzie wykorzystywać Państwa dane osobowe?

Fdirect spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Rąbieńska 18,
94-227 Łódź,
REGON: 473304713, NIP: 9471916045

adres prowadzenia działalności:
ul. Brukowa 10
91-341 Łódź
tel. +48 42 252 99 95

2. W jaki sposób będziemy wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe?

Fdirect sp. z o.o. będzie wykorzystywać Pana/Pani dane osobowe do celów:

a) realizacji obrotu handlowego;
b) komunikacji;
c) działań marketingowych i promocyjnych;

Podstawę prawną do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych przez Fdirect sp. z o.o. stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (zgoda, wykonanie umowy lub realizacja złożonego zamówienia).

3. Jakie dane osobowe będziemy wykorzystywać?

Przetwarzane będą wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne do powyższych celów Fdirect sp. z o.o. będzie przetwarzać w szczególności:

Imię, Nazwisko, NIP, REGON, adres prowadzenie działalności gospodarczej, adres zamieszkania, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

Otrzymaliśmy następujące dotyczące Pana/Pani dane osobowe bezpośrednio od Pana/Pani.

4. Jakimi środkami będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane za pośrednictwem informatycznych systemów operacyjnych oraz formularzy papierowych.

5. Komu będziemy udostępniać Pana/Pani dane osobowe?

Możemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Fdirect sp. z o.o. tj. biura rachunkowego oraz organom nadzorczym takim jak Urząd Skarbowy / ZUS.

6. Dlaczego wymagane jest przekazanie Pana/Pani danych osobowych?

Przekazanie Pana/Pani danych jest wymagane ze względu na realizację postanowień umowy.
W przypadku ich nieprzekazania brak jest możliwości sprzedaży towarów lub świadczenia usług z tytułu zawarcia umowy.

7. Jakie prawa przysługują Panu/Pani w związku z własnymi danymi osobowymi?

W odniesieniu do własnych danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

a) dostęp – może Pan/Pani zażądać udzielenia nieodpłatnego dostępu do własnych danych;

b) sprostowanie – może Pan/Pani wystąpić do Fdirect sp. z o.o. o skorygowanie nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych;

c) usunięcie – może Pan/Pani wystąpić do Fdirect sp. z o.o. o usunięcie danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
– wycofał(-a) Pan/Pani zgodę, na której opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
– wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego;
– dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Fdirect sp. z o.o.
– dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

d) Ograniczenie przetwarzania – może Pan/Pani wystąpić do Fdirect sp. z o.o. o ograniczenie sposobu przetwarzania Pana/pani danych osobowych w przypadku, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
– kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający Fdirect sp. z o.o. sprawdzić prawidłowość tych danych; Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
– Fdirect sp. z o.o. nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
– wniósł/wniosła Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania w związku z prawem do sprzeciwu i zautomatyzowanego podejmowania decyzji – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Fdirect sp. z o.o. są nadrzędne wobec Pana/Pani sprzeciwu.

e) przenoszenie danych – może Pan/Pani wystąpić do Fdirect sp. z o.o. o przekazanie dostarczonych nam danych do innej organizacji lub wystąpić o dostarczenie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

f) wycofanie zgody – może Pan/Pani w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

g) sprzeciw – może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Fdirect sp. z o.o. pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub w innej sytuacji przewidzianej w przepisach prawa poprzez powiadomienie Pana/Pani zastrzeżeniach.

8. W jaki sposób można wnieść skargę?

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; informacje kontaktowe tego organu przedstawiono poniżej:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

9. Jak długo będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe?

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane przez okres niezbędny do celów, o których mowa powyżej, lub przez okres wymagany przepisami prawa.

W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z Administratorem:

Fdirect spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź, tel. +48 42 252 99 95, e-mail: biuro@foxfoto.pl

Polityka Cookies

W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo je wyłączyć w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
Odnośniki do wskazówek jak wyłączyć ciasteczka w poszczególnych przeglądarkach znajdziesz poniżej.

Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari

Firma Laowa

została utworzona przez grupę pasjonatów i ekspertów fotografii, którzy pragnęli stworzyć wyjątkowe, praktyczne i przystępne w cenie obiektywy.

Polityka prywatności
Polityka cookies

Sklep stacjonarny

ul. Brukowa 10
91-341 Łódź
tel. 042 252 99 95
e-mail
kontakt@laowa.com.pl

www
https://infoto.pl/pl